Canal Denuncies llei 2/2023

 

SISTEMA INTERN D'NFORMACIÓ de la Llei 2/2023 Reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, del Grup: CAMPDEPADRÓS GESTORIA SLP CAMPDEPADRÓS CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL


1.- PRINCIPIS GENERALS El Sistema intern d'informació permet a totes les persones informants que treballin al sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional comunicar informació sobre les infraccions. El Sistema intern d'informació garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i la tramitació d'aquesta, així com la protecció de dades, impedint l'accés de personal no autoritzat. El sistema intern d'informació és independent i garanteix que les comunicacions presentades es tractin de manera efectiva.


2.- RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ El sistema intern d'informació compta amb un responsable del sistema designat degudament, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, advocat en exercici, 999ICAT. Desenvolupa les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de les societats, i disposa de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.


3.- CANAL INTERN D'INFORMACIÓ El sistema intern d'informació compta amb un canal intern d'informació, que permet presentar comunicacions per escrit i verbals a través de reunió personal. El Canal intern d'informació permet la presentació i la tramitació posterior de comunicacions anònimes.


4.- PROCEDIMENT DE GESTIÓ D'INFORMACIONS La informació es podrà fer per escrit a través de correu electrònic: eusebi@campdepadros.cat. Enviament de justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de set dies naturals següents a la recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. A sol?licitud de l'informant, també es pot presentar mitjançant una reunió presencial dins el termini màxim de set dies. Les comunicacions verbals realitzades a través de reunió presencial es documentaran, amb el consentiment previ de l'informant, mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible. En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. El termini màxim per donar resposta a les actuacions de recerca serà de tres mesos a comptar de la recepció de la comunicació; llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en què aquest es podrà estendre fins a un màxim de tres mesos addicionals més. El responsable del sistema intern d'informació podrà mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, podrà sol?licitar a la persona informant informació addicional.


5.- GARANTIES PER A LA PROTECCIÓ DELS INFORMANTS Les dades de l'informant seran tractades d'acord amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016. La identitat dels informants serà en tot cas reservada, i no es comunicarà a les persones a què es refereixen els fets relatats ni a tercers. La identitat de l'informant només es pot comunicar a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal, o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. Garantia de la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o membres del personal no responsable del seu tractament, que també estarà format en aquesta matèria i advertit de la tipificació com a infracció molt greu del seu trencament, amb obligació del receptor de la comunicació de remetre-la immediatament al Responsable del Sistema. Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació.


6.- DRETS DELS PERSONES AFECTADES Establiment del dret de les persones afectades a què se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i la forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la recerca. La informació rebuda pel sistema intern d'informació, es tractarà en tot cas amb respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades, amb dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient. Se'n preservarà la identitat i es garantirà la confidencialitat dels fets i les dades del procediment.


7.- CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ A LES AUTORITATS COMPETENTS Oficina Antifrau de Catalunya Jutjats i Tribunals Fiscalia Fiscalia Europea, en cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. i les autoritats o òrgans autonòmics corresponents


8.- RÈGIM JURÍDIC DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS Els tractaments de dades personals es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda. Es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delicte. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.Eusebi Campdepadrós i Pucurull


RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Logotip 50 anys Escut fundacional